צריכת מים וטיהורם

רשת הניקוז של כפר סבא (צנרת בקוטר עד "50, דהיינו חמישים צול, באורך של כ-66 קילומטר) מתעלת את מי הנגר העילי בצפון-מערב לכיוון נחל פולג (רשות ניקוז השרון), ולדרום-מזרח לכיוון נחל הדס (רשות ניקוז הירקון).
משק המים בכפר סבא מנוהל על ידי מפעל המים, שנוסד כאגודה שיתופית ב-1931, ומאז הוא מתקיים כגוף עצמאי. בין השנים 1983-2006 הייתה צריכת המים העירונית הממוצעת בכפר סבא גבוהה ב-11% מהצריכה העירונית הממוצעת הארצית. בתקופה זו, צריכת המים הממוצעת למגורים לנפש בכפר סבא, הייתה גבוהה ב-8.29% מהצריכה הממוצעת לנפש בישראל.
 בשנת 2007 עמדה התצרוכת לנפש על 96.0 מ"ק, בעוד הצריכה הממוצעת בישראל עמדה רק על 87.1 מ"ק. בארות ובריכות כפר סבא סיפקו אז 9.213 מליון מ"ק לשנה, רק כשני שליש מתוכם 67.6% לצרכי מגורים (לעומת 70.3% ארצי). לעומת זה, החלק היחסי בתצרוכת המים לגינון הציבורי בכפר סבא גבוהה יחסית לארץ ועומדת על 10.3% מסך הכול. הרשויות שבהן צריכת המים היא הגבוהה ביותר הן מועצות מקומיות בעלות רמה חברתית-כלכלית גבוהה, ובמקרה זה הדבר מתבטא כמובן בתחזוקה של הגינות הרבות בעיר – הפרטיות והציבוריות.
 
 
 
צריכת מים 2007
    
בכפר סבא
    
בישראל
תקבולי מים (אלפי מ"ק)
    
9,730
    
669,275
פחת מים (אלפי מ"ק)
    
517
    
66,935
אחוז פחת מסך תקבולים
    
5.3
    
10.0
צריכת מים לפי ייעוד
    
אלפי מ"ק
    
אחוז מסך הכול
    
אלפי מ"ק
    
אחוז מסך הכול
סך הכול
    
9,213
    
100.00
    
602,339
    
100.00
צריכת מים עירונית
    
7,836
    
85.05
    
566,994
    
94.13
צריכת מים תעשייתית
    
314
    
3.41
    
26,226
    
4.35
צריכת מים חקלאית
    
1,063
    
11.54
    
9,119
    
1.51
צריכה עירונית לפי ייעוד
    
אלפי מ"ק
    
אחוז
    
מ"ק לנפש
    
אלפי מ"ק
    
אחוז
    
מ"ק לנפש
סך הכול
    
6,425
    
100.0
    
96.0
    
477,493
    
100.0  
    
87.1
מזה:   למגורים
    
5,298
    
67.6
    
64.9
    
398,567
    
70.3
    
61.2
לחינוך וספורט
    
232
    
3.0
    
2.8
    
25,668
    
4.5
    
3.9
לגינון ציבורי
    
809
    
10.3
    
9.9
    
45,573
    
8.0
    
7.0
לבנייה
    
86
    
1.1
    
1.0
    
7,685
    
1.4
    
1.2
                                                
מקור: מעובד מתוך למ"ס (2009) פרסום מספר: 1358
משנת 1996 פועל מכון לטיפול וטיהור בשפכים העירוניים והתעשייתיים, המשותף לכפר סבא והוד השרון. זהו מתקן מכני-ביולוגי מתקדם, אשר כ-70% מהשפכים שהוא קולט מוזרמים אליו מרשת הביוב של כפר סבא (אורך כולל של כ-163 קילומטר). הקיבולת שלו מותאמת (2009) ל-33,000 מ"ק שפכים ביום, ולוקחת בחשבון שכל תושב מייצר של 150-200 ליטר שפכים ביממה (כולל שפכי תעשייה). לאחר תהליכי סינון, שיקוע חלקיקים ובוצה והחדרת אוויר מתקבלים מי קולחין נקיים – שחלקם משווקים לשימוש חקלאי והשבה למי התהום (למניעת המלחת יתר) וחלקם מוזרמים לנחל הדס, שהוא אחד ממקורות הירקון.

דואל

המוזאון ברשת
FBI O YTI O
{flike}