Uncategorized

פרוטוקולים ישיבות ועדת היגוי גן מנשה

ועדת ההיגוי 'שימור גן הברון מנשה' , אשר הוקמה על-ידי ראש העיר מר רפי סער, פועלת לשם התווית תהליך שימור גן מנשה ופתיחתו של הגן לרווחת הציבור הרחב.

בעמוד זה, במסגרת שקיפות ציבורית, נפרסם את הפרוטוקולים של הועדה לעיון הציבור.

פרוטוקול ועדת היגוי שימור גן מנשה- 17.11.2019

פרוטוקול ועדת היגוי- שימור גן מנשה 21.7.19

פרוטוקול ועדת היגוי- שימור גן מנשה 6.6.19

פרוטוקול ועדת היגוי- שימור גן מנשה 30.4.19