תקנון רישום לקייטנות ופעילויות

תקנון רישום ופעילויות מוזאון כפר סבא (קייטנות,סדנאות,חוגים)
לחצו כאן לקובץ PDF: תקנון קייטנות הרפתקאולוגיה קיץ 2020

 • הרישום לקייטנה
 1. הרישום הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
 2. הרישום לקייטנה כפוף למילוי הצהרה רפואית, תשלום מלא, טופס רישום והסכמה לאמור בתקנון זה. חובה ליידע בכל שינוי במצב הרפואי עליו הוצהר. במידה ותידרש הצהרת בריאות יומית בשל מגפת הקורונה, נבקשכם למלא טופס בהתאם.
 3. על ההורים לעדכן מראש על כל תרופה, רגישות למזון, אלרגיות או בעיה רפואית של הנרשם.
 4. הנהלת הקייטנה רשאית לבטל חוג או פתיחת הקייטנה בכלל, במידה ולא היו מספיק נרשמים או מסיבות אחרות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הודעה על כך תימסר לנרשם עד 7 ימי עבודה לפני פתיחת כל מחזור קייטנה והנרשם לא יהיה זכאי לכל פיצוי בשל ביטול כאמור.
 5. להנהלת הקייטנה שמורה הזכות לשינויים או תוספות לתוכניות בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתה הבלעדי.

 

 • אמצעי תשלום
 1. התשלום עבור ההשתתפות בקייטנה הינו לכל תקופת הפעילות בכל מחזור קייטנה. בנוסף, ניתן להירשם לתקופות בנות שבוע ו/או שבועיים מתוך מחזור קייטנה.
 2. בכדי להבטיח מקום ילדכם בקייטנה יש להסדיר את מלוא התשלום במועד ההרשמה לקייטנה.
 3. ניתן לבצע את התשלום במזומן/ צ'ק מראש לכל תקופת הקייטנה או בכרטיס אשראי עד ארבעה תשלומים.
 4. הנהלת הקייטנה רשאית להפסיק השתתפותו של נרשם שלא יתמיד בתשלומים וזאת לאחר התראה בת 3 ימים.

 

 • ביטולים והיעדרויות
 1. ביטול הרשמה לקייטנה יעשה בכתבבלבד למשרד הרישום בדוא"ל:  doritsf@ksaba.co.il
 2. יש לוודא את קבלת ההודעה טלפונית בטלפון 09-7640868 למען הסר ספק, הודעת ביטול שלא תעשה בכתב לא תכנס לתוקף.

דמי ביטול

 1. לא ניתן לקבל החזר כספי בגין הודעות ביטול רטרואקטיביות שאינן עומדות בהוראות אלה.
 2. נרשם שיבטל את הרשמתו יחויב בדמי ביטול בסך 150 ₪ במידה והרישום יבוטל לאחר תחילת הקייטנה.
 3. לא ניתן לקבל החזר כספי עבור היעדרות מימי פעילות בודדים.
 4. לא ניתן לקבל החזר כספי בגין ביטול הסעות בכל שלב.
 5. היעדרות בגין מחלה: לא תזוכה בהחזר כספי אלא אם כן הוגשה בקשה בכתב, בצירוף אישור רפואי על 5 ימי מחלה רצופים לפחות, והבקשה הוגשה בתוך 3 ימים ממועד סיום הקייטנה.

 

 • התנהלות בקייטנה
 1. משתתפי ואורחי הקייטנה מתחייבים להישמע להוראות המדריכים, הצוות המקצועי וצוות המוזאון ולהוראות השילוט במקום בכל עת.
 2. כל פעילויות הקייטנה כפופות להוראות הבטיחות והביטחון של משרד החינוך.
 3. יש להצטייד בכל יום בכובע, תיק, בקבוק שתיה, מזון, קרם הגנה.
 4. חל איסור על הצוות לספק תרופות לילדים. במקרה בו יש צורך בתרופות על בסיס קבוע. יש ליידע את הצוות מראש ולתזמן את מתן התרופות למועדים שלפני או אחרי הפעילות בקייטנה.
 5. באחריות ההורים ליידע ולתדרך את צוות הקייטנה בכל מקרה בו הילד זקוק למשאף ו/או אלרגי ו/או כל אמצעי אחר הדרוש להתנהלותו בקייטנה.
 6. להנהלת הקייטנה שמורה הזכות והסמכות על פי שיקול דעתה הבלעדי להורות על הפסקת פעילות משתתף בקייטנה אשר סיכן את שלומו ובטחונו או סיכן שלומם או ביטחונם של משתתפים אחרים או הצוות או הפר את הוראות התקנון, או התנהג בהתנהגות שאינה הולמת או פגע בהנאתו של משתתף אחר בקייטנה. החלטה זו תימסר להורי הנרשם ויבוצע זיכוי כספי יחסי לתקופת ההשתתפות בקייטנה.
 7. חל איסור על שהייה בשטח המוזאון לאחר שעות הפעילות של הקייטנה.
 8. החלפת חוגים ומסגרות נתונה לשיקול דעת הנהלת הקייטנה ובכפוף למקום פנוי. מעבר חוג כרוך בחישוב מחודש של עלות ההשתתפות בחוג והוא יכנס לתוקף לאחר הסדרת התשלום בלבד.
 9. הנהלת הקייטנה ממליצה שלא להגיע לקייטנה עם דברים יקרי ערך, בכל מקרה, הנהלת הקייטנה אינה אחראית בכל צורה לאובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי הציוד האישיים לרבות לטלפונים ניידים.
 10. על הנרשמים ובני משפחותיהם לעדכן את הצוות הרפואי בקייטנה בכל בעיה רפואית המתעוררת במהלך תקופת הקייטנה באם לא יעשו כן להם תהיה האחריות הבלעדית על התוצאות.

 

 • הסעות:
 1. הנהלת הקייטנה עובדת בשיתוף פעולה עם חברת הסעות מורשית, אשר בידיה כל האישורים והביטוחים הנדרשים להסיע ילדים.
 2. ילד/ה אשר ת/יתפרע ת/יתחצף לנהג/ לצוות ולא ת/יציית להוראות לא ת/יורשה לעלות על ההסעה.
 3. הנהלת הקייטנה שומרת לעצמה את הזכות לא לאפשר לילד/ה לעלות על ההסעה בגלל בעיית התנהגות החוזרת על עצמה.

 
בהרשמתי לפעילות הריני מאשר כי קראתי את התקנון, הנני מסכים לתנאיו לרבות תנאי הביטול ומתחייב לפעול על פיו.
 
 

crossmenu דילוג לתוכן